Βεβαιωσεις Μηχανικου

Κατηγορίες Χρήσεων χώρων

Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) είναι όσοι προορίζονται για την παραµονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόµων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο.

Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης.

Για παράδειγµα στα κτίρια µε χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωµάτια, οι χώροι διηµέρευσης (καθιστικά, σαλόνια, τραπεζαρίες, χώροι παιχνιδιού), οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ.

Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι µεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

  • Οι χώροι κυκλοφορίας (διάδροµοι, προθάλαµοι, κλιµακοστάσια).
  • Οι χώροι υγιεινής.
  • Τα µηχανοστάσια.
  • Οι αποθήκες.
  • Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων.
  • Τα κτίρια παραµονής ζώων (στάβλοι, βουστάσια κλπ.)

Πότε απαιτείται βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης;

Η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης  (ΒΧΚΧ) απαιτείται αφενός μεν  για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)  και αφετέρου για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών (Π.Φ.Υ) όπως ιατρεία , οδοντιατρεία , διαγνωστικά εργαστήρια και φαρμακεία.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 107 του Ν 4495/17, η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής διενεργούμε σχετική έρευνα με τη συλλογή των προβλεπόμενων απαραίτητων από τη κείμενη Νομοθεσία στοιχείων (όπως επιτρεπόμενες χρήσεις γης) και επιτόπιο έλεγχο του ακινήτου για τη διαπίστωση μη αυθαιρέτων κατασκευών αναλαμβάνοντας συγχρόνως την τακτοποίησή των σε περίπτωση που αυτές υφίστανται.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

vevaiosi nomimotitas