Μελετες Πυροπροστασιας

Το Τεχνικό Γραφείο “ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ” Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

Πυροπροστασία

Μελέτη πυροπροστασίας απαιτείται:

  • Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας
    Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή µελέτης παθητικής πυροπροστασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδοµία)  και επιπλέον στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέµπονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην Πολεοδοµία.
  • Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας,  όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας
    Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
    Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάµενα και νέα.

Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α’ 32) “Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων”.

Ως Υφιστάµενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ  ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιµέρους τοµείς:

  • στην παθητική πυροπροστασία
  • στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων εκείνων που έχουν παρθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συµβάντος, καθώς και την αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση µιας πυρκαγιάς ή στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.