Τοπογραφικες Μελετες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας – φωτογραμμετρίας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες από αρμόδιες Υπηρεσίες,  οι οποίες αποτελούν  χρήσιμο εργαλείο για την απόδειξη στοιχείων περασμένων ετών.

Η Φωτοερμηνεία είναι η μελέτη με την οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα αντικείμενο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι αυτό, εξετάζοντας αντίστοιχες αεροφωτογραφίες που το περιέχουν.

Με την εξέταση αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών μπορούμε να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την ύπαρξη κτιρίων, δρόμων, για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το είδος της βλάστησης και των καλλιεργειών, για την ύπαρξη δέντρων ή μη, τα όρια αιγιαλών και ρεμάτων, κλπ.

Η Φωτογραμμετρία είναι η μελέτη με την οποία μπορούμε χρησιμοποιώντας τις αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, την θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου.

Τέτοιους είδους μελέτες βρίσκουν εφαρμογή στην:

  • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων για τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τον Ν. 4495/17.
  • Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών και την εξακρίβωση ορίων.
  • Απόδειξη ύπαρξης ή μη δρόμων, μονοπατιών, ρεμάτων κ.λ.π.
  • Βεβαίωση ύπαρξης κτίσματος προ του 1955.
  • Υποβολή ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και αντιρρήσεων σε περιοχές ανάρτησης  δασικών χαρτών.
  • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.