Πληροφοριες

Η «ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ» διαθέτει συνεργάτες με την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτείται για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες σύνταξης [...]